CALL US
+27 53 927 3959
E-MAIL
info@vhs.co.za
LOCATION
De Kock St 79

Hoofseuns & Hoofmeisies

GESKIEDENIS VAN

Hoofseuns en Hoofdogters

Hoofseun: Janko Blignaut
Hoofdogter: Simone van Zyl

Hoofseun: W. Botha
Hoofdogter: M. Brits

Hoofseun: J. Venter
Hoofdogter: M. Smith

Hoofseun: E. van Heerden
Hoofdogter: M. Fourie

Hoofseun: A. Reyneke
Hoofdogter: R. Coetzee

Hoofseun: J. Fourie
Hoofdogter: H. Pretorius

Hoofseun: H. Venter
Hoofdogter: A. Hattingh

Hoofseun: C.J. Barnard
Hoofdogter: P. Kriel

Hoofseun: D. van Huyssteen
Hoofdogter: C. Blaauw

Hoofseun: G.J. Kemp
Hoofdogter: I. Swanepoel

Hoofseun: Z. Lazenby
Hoofdogter: E. Smit

Hoofseun: P.D. Theron
Hoofdogter: N. Eybers

Hoofseun: J.L. Pretorius
Hoofdogter: L. Cilliers

Hoofseun: A. Bruwer
Hoofdogter: C. Becker

Hoofseun: R. de Vos
Hoofdogter: E. Mynhardt

Hoofseun: J.P. van den Berg
Hoofdogter: M. Hamman

Hoofseun: F. Conradie
Hoofdogter: H. Reiner

Hoofseun: P.D. Terblanche
Hoofdogter: E. Bylsma

Hoofseun: J.P. Smith
Hoofdogter: M. van den Berg

Hoofseun: M. Snyman
Hoofdogter: A. Grobler

Hoofseun: E. Esterhuizen
Hoofdogter: C. Reyneke

Hoofseun: W. Erasmus
Hoofmeisie: M. van Eeden

Hoofseun: B. Gous
Hoofdogter: M. Schoeman

Hoofseun: M. Nel
Hoofdogter: C. Olivier

Hoofseun: H. Scholtz
Hoofdogter: G. van Rensburg

Hoofseun: P. Vermaak
Hoofdogter: H. Schlebusch

Hoofseun: S. Wessels
Hoofdogter: K. Coetzee

Hoofseun: F. Brits
Hoofdogter: E. Brits

Hoofseun: B. de Klerk
Hoofdogter: T. Visser

Hoofseun: D. Taljaard
Hoofdogter: R. Kock

Hoofseun: S. Brunette
Hoofdogter: E. de Jager

Hoofseun: R. van de Venter
Hoofdogter: R. van Wyk

Hoofseun: F. Lubbe
Hoofdogter: T. Louw

Hoofseun: N. Engelbrecht
Hoofdogter: A. Bester

Hoofseun: C. Lötter
Hoofdogter: M. Steinmann

Hoofseun: D. Louwrens
Hoofdogter: R. Mans

Hoofseun: C. Barnard
Hoofdogter: C. van Niekerk

Hoofseun: N. Els
Hoofdogter: C. Bodenstein

Hoofseun: M. van Rensburg
Hoofdogter: E. van den Berg

Hoofseun: W. Davis
Hoofdogter: E. Dittmer

Hoofseun: A. van Rooyen
Hoofdogter: A. Bester

Hoofseun: H. Bantjies
Hoofdogter: S. Barnard

Hoofseun: L. van Vuuren
Hoofdogter: E. Mouton

Hoofseun: C. Brincker
Hoofdogter: S. de Villiers

Hoofseun: J. van der Walt
Hoofdogter: A. van Tonder

Hoofseun: F. Botes
Hoofdogter: L. Bester

Hoofseun: K. Starke
Hoofdogter: K. Venter

Hoofseun: A. Grobbelaar
Hoofdogter: E. Venter

Hoofseun: C. van der Riet
Hoofdogter: A. de Klerk

Hoofseun: L. van Zyl
Hoofdogter: J. le Roux

Hoofseun: A. Pretorius
Hoofdogter: L. de Villiers

Hoofseun: G. Potgieter
Hoofdogter: L. Benade

Hoofseun: H. Minnaar
Hoofdogter: F. Saayman

Hoofseun: J. Wessels
Hoofdogter: A. Reardon

Hoofseun: G. van Wyk
Hoofdogter: M. du Preez

Hoofseun: E. du Toit
Hoofdogter: U. Klinck

Hoofseun: T. van Niekerk
Hoofdogter: I. Rosenberg

Hoofseun: J. Roets
Hoofdogter: M. Wicht

Hoofseun: W. Croucamp
Hoofdogter: J. Strydom

Hoofseun: M. Walters
Hoofdogter: H. Malan

Hoofseun: T. Crous
Hoofdogter: F. Uys

Hoofseun: M. Terblanche
Hoofdogter: M. de Guisti

Hoofseun: H. Venter
Hoofdogter: R. de Wet

Hoofseun: N. Raubenheimer
Hoofdogter: E. van der Walt

Hoofseun: P. Steyn
Hoofdogter: L. van Wyk

Hoofseun: H. Uys
Hoofdogter: M. Enslin

Hoofseun: J. Grobbelaar
Hoofdogter: L. van Heerden