CALL US
+27 53 927 3959
E-MAIL
info@vhs.co.za
LOCATION
De Kock St 79

Aansoekvorm

Aansoeke het ongeluk reeds GESLUIT vir 2020

Aansoek om Toelating: Hoërskool Vryburg

Neem asb kennis

 1. Neem asb. kennis dat die voltooing van ‘n aansoekvorm nie beteken dat u kind reeds plek in die skool het nie.
 2. Geen leerder sal toegelaat word om meer as 20km per dag tussen die huis en die skool te reis nie.
 3. Alle koshuisleerders MOET deelneem aan minstens 1 sport kode en 1 kultuur aktiwiteit behalwe as die leerder medies ongeskik daarvoor verklaar is.
 4.  Indien hierdie aansoek aanvaar word benodig ons die verplasingsvorm vanaf die vorige skool asook die laaste rapport.

Please take note

 1. Please take note that by completing this application form doesn’t mean that your child is guaranteed of a place in the school.
 2. No scholar will be allowed to travel more than 20km per day between their home and the school.
 3. All hostel learners will participate in at least 1 sport code and 1 culture activity unless the learner is declared medical unfit by a medical practitioner.
 4.  If your application has been accepted we need the transfer from your previous school and final year report.

BESONDERHEDE VAN LEERDERS / INFORMATION OF LEARNER

Volle name / Full names
Leerder se I.D. nommer / Learners I.D. number
In watter GRAAD moet leerder volgende jaar geplaas word / In which GRADE must learner be placed next year?
Wil U aansoek doen vir Koshuis inwoning? / Do you want to apply for Hostel Lodging?
Sport aktiwiteit waaraan leerder tans deelneem. / Sport activity that learner is currently participating in
Kultuur aktiviteit waaraan leerder tans deelneem. / Culture activity that learner is currently participating in

GESINSBESONDERHEDE OF VOOGOUER / FAMILY INFORMATION OR GAURDIAN

> 2mb
Indien geen vader of moeder / If there are no mother or father
ONDERNEMING DEUR OUER / UNDERTAKING BY PARENT
>2m
>2mb
>2mb
<2mb
>2mb
 • Ek verklaar hiermee dat die inligting in hierdie vorm verstrek waar en korrek is.
 • My vergewis het van die skool se gedragskode en dat ek toestem dat my kind hom/haar verbind tot die nakoming van hierdie kode soos deur die Beheerliggaam volgens Wet 84 van 1996 (SA Skolewet, 1996) vasgestel.
 • Ek my sal neerlê by enige stappe wat deur die Hoof of Beheerliggaam, volgens bestaande wetgewing, geneem mag word wat voortspruit uit oortredings van hierdie kode.
 • Ek sal aanspreeklik wees vir die stiptelike betaling van die onderriggelde uit hoofde van my verbintenis met HOËRSKOOL VRYBURG of dat ek voor die einde Januarie sal aansoek doen om staatshulp of korting indien ek sou kwalifiseer. Ek besef ook dat indien ek nalaat om die onderriggelde gereeld te betaal, ek in terme van Artikel 41 van Wet 84 van 1996 deur die Beerliggaam voor ‘n siviele hof gedaag kan word, ter invordering van uitstaande skuld.
 • Ek as ouer is verantwoordelik om een kalendermaand kennis te gee indien ek my kind se losies in die koshuis gaan beëindig. Indien ek sou nalaat om dit te doen, sal ek nog verantwoordelik wees vir betaling van die volle maand se losies.
 •  Ek aanvaar dat die koshuisgelde vooruitbetaalbaar is per kwartaal en binne 7 skooldae na die begin van elke kwartaal.
 • I declare that all information supplied here is true and correct.
 • I have familiarized myself with the school’s code of conduct (for inspection at the secretary) and agree that my child commits him/her to abide by this code as established by the Governing Body according to Law 84 of 1996 (SA School’s Act 1996).
 • I will abide myself to any steps that may be taken by the Principal of Governing Body, according to existing legislation, which may arise from violations of this code.
 • I will be responsible for the prompt payment of tuition fees by virtue of my commitment with Vryburg High School or that I will apply before the end of January, for government assistance if I would qualify. I also realize that if I fail to regularly pay the tuition fees, I can be summoned by the Governing Body to appear in a civil court in terms of Article 41 of Act 84 of 1996, for collection of outstanding fees.
 • I, as the parent, am responsible to give ONE calendar month notice if I terminate my child’s boarding at the hostel. If I do not adhere to this, I will still be liable for full payment of the boarding for the month.
 • I accept that hostel fees are payable in advance and within 7 school days at the beginning of each term.
reCAPTCHA Public Key not found. Both Public and Private keys must be set in order for reCAPTCHA to function.