CALL US
+27 53 927 3938
E-MAIL
admin@vryburg.net
LOCATION
71 De Kock Street

Application Form

APPLICATIONS FOR 2023 CLOSES ON 30 SEPTEMBER 2022.

AANSOEK VAN TOELATING / APPLICATION FOR ADMISSION

Neem asb kennis

 1. Neem asb. kennis dat die voltooing van ‘n aansoekvorm nie beteken dat u kind reeds plek in die skool het nie.
 2. Geen leerder sal toegelaat word om meer as 20km per dag tussen die huis en die skool te reis nie.
 3. Alle koshuisleerders MOET deelneem aan minstens 1 sport kode en 1 kultuur aktiwiteit behalwe as die leerder medies ongeskik daarvoor verklaar is.

Please take note

 1. Please take note that by completing this application form doesn’t mean that your child is guaranteed of a place in the school.
 2. No learner will be allowed to travel more than 20km per day between their home and the school.
 3. All hostel learners MUST participate in at least 1 sport code and 1 culture activity unless the learner is declared medical unfit to do so.

BESONDERHEDE VAN LEERDER / INFORMATION OF LEARNER

Vryburg Hoërskool bied slegs Afrikaans en Setswana as Huistaal en Engels as Eerste Addisionele taal. 

Vryburg High School offers Afrikaans and Setswana as Home languages and English as First Additional Language.

BESONDERHEDE VAN OUERS/VOOG - INFORMATION OF PARENTS/GUARDIAN

> 2mb

HEG ASB HIERDIE VERPLIGTENDE DOKUMENTE AAN / PLEASE ATTACH THESE COMPULSORY DOCUMENTS

<2mb
<2mb
> 2mb
>2mb
> 2mb

ONDERNEMING DEUR OUER / UNDERTAKING BY PARENT

 • Ek verklaar dat ek wetlik as ouer of aangewese voog gemagtig is om die aansoek om toelating te doen en voorts bevestig ek dat die inligting in hierdie vorm verstrek waar en korrek is. (Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie)
 • Ek het al die dokumente hierby aangeheg soos versoek in hierdie vorm. (Verpligtend)
 • Ek my vergewis het van die skool se gedragskode (ter insae by sekretaresse) en dat ek toestem dat my kind hom/haar verbind tot die nakoming van hierdie kode soos deur die Beheerliggaam volgens Wet 84 van 1996 (SA Skolewet, 1996) vasgestel.
 • Ek my sal neerlê by enige stappe wat deur die Hoof of Beheerliggaam, volgens bestaande wetgewing, geneem mag word wat voortspruit uit oortredings van hierdie kode.
 • Ek sal aanspreeklik wees vir die stiptelike betaling van die onderriggelde uit hoofde van my verbintenis met HOËRSKOOL VRYBURG of dat ek voor die einde Januarie sal aansoek doen om staatshulp of korting indien ek sou kwalifiseer. Ek besef ook dat indien ek nalaat om die onderrigelde gereeld te betaal, ek in terme van Artikel 41 van Wet 84 van 1996 deur die Beheerliggaam voor ‘n siviele hof gedaag kan word, ter invordering van uitstaande skuld.
 • Ek as ouer is verantwoordelik om EEN kalendermaand kennis te gee indien ek my kind se losies in die koshuis gaan beëindig. Indien ek sou nalaat om dit te doen, sal ek nog verantwoordelik wees vir betaling van die volle maand se losies.
 • Ek aanvaar dat die skoolgelde en koshuisgelde vooruitbetaalbaar is binne 7 skooldae na die begin van elke maand.
 • I declare that I am legally authorized to apply for admission and I also confirm that all information supplied here is true and correct. (No application form will be considered unless it is fully completed)
 • I have attached all the documents requested in this form (Compulsary)
 • I have familiarized myself with the school’s code of conduct (for inspection at the secretary) and I agree that my child commits him/her to abide by this code as established by the Governing Body according to Law 84 of 1996 (SA School’s Act 1996).
 • I will abide myself to any steps that may be taken by the Principal or Governing Body, according to existing legislation, which may arise from violations of this code.
 • I will be responsible for the prompt payment of tuition fees by virtue of my commitment with Vryburg High School or that I will apply before the end of January, for government assistance if I would qualify. I also realise that if I fail to regularly pay the tuition fees, I can be summoned by the Governing Body to appear in a civil court in terms of Article 41 of Act 84 of 1996, for collection of outstanding fees.
 • I, as the parent, am responsible to give ONE calender month notice if I terminate my child’s boarding at the hostel. If I do not adhere to this, I will still be liable for full payment of the boarding for the month.
 • I accept that school and hostel fees are payable in advance and within 7 school days at the beginning of each month.
For security verification, please enter any random two digit number. For example: 18